Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Etikai Kódex
Magyarországi Pedagógusok Egyesülete
 
 

A pedagógus szakma megbecsülése és védelme megköveteli, hogy a MAPE tagjai magasrendű erkölcsi normák alapján dolgozzanak és éljenek.

 Az Etikai Kódex összeállításánál figyelembe vettük az érvényben lévő törvényeket, rendelkezéseket, állásfoglalásokat, mint: a Magyar Köztársaság Alkotmánya, az Emberi Jogokról Szóló Egyezmény, 1993. évi Közoktatási Törvény, a Közalkalmazottak Jogállásáról Szóló Törvény, a Gyermekek Jogairól Szóló Nemzetközi Egyezmény, Diákjogi Charta.

 Az Etikai Kódex azokat az elveket és magatartási szabályokat tartalmazza, amelyek betartását a MAPE tagjaitól elvár, és törvénnyel nem szabályozottak. E kódex alapul szolgálhat a vitás etikai kérdések eldöntésében.

 Alapelvek

 I. A pedagógus személyiségével, szakmai felkészültségével összefüggő etikai követelmények

 A pedagógus egész személyiségével nevel, követendő pozitív erkölcsi mintául szolgál. Nyíltan vallja világnézetét, s tiszteletben tartja mások világnézeti elkötelezettségét.

 Szakmai elhivatottsága, felkészültsége, kulturáltsága, munkamorálja példa értékű. Kellő önismerettel, önbecsüléssel, önkritikával rendelkezik. Igényli az emberi és szakmai megújulást. Munkájára a humanitás, a demokratikus gondolkodásmód jellemző.

 Magatartásában és megjelenésében példamutató. Az emberi kapcsolatokban segítőkész, kiegyensúlyozott és mértékletes.

 Sem kollégáit, sem tanítványait, sem a szülőket nem illetheti megbélyegző kifejezésekkel.

 Káros szenvedélytől, megbotránkoztató. közízlést sértő magatartástól mentes életet él.

 II. Munkahelyi kapcsolatok etikai normái

 A nevelőtestület, nevelőközösség tagjai kölcsönösen megbecsülik, tisztelik egymást, hatékony munkakapcsolat kialakítására törekednek. Egymásról szülők és gyerekek, tanítványok előtt elmarasztaló véleményt nem nyilvánítanak. A felmerült konfliktusokat kulturáltan, megértéssel, az okok megszűntetésével próbálják megoldani.

 A pedagógus, mint vezető figyelemmel kiséri és segíti beosztottai szakmai fejlődését. Semmilyen formában sem él vissza kollégái, a gondjaira bízott gyerekek, tanítványai és azok hozzátartozói bizalmával. Emberségesen és etikusan jár el munkaügyi kérdésekben.

 Minden pedagógus az adott lehetőségek, feltételek határain belül a lehető legjobb szakmai tudása szerint végzi munkáját. A szükséges és lehetséges feltételek hiánya esetén nem vállalhatja annak következményeit. Ellenben a tartalmi munka eredményesebbé tételét, ill. a munkafeltételek javítását célzó programok megvalósítását segíti.

 Munkája szabad szellemi tevékenység: a társadalom által meghatározott célokhoz szabadon választhatja meg a módszereket. A pedagógus toleráns más pedagógiai irányzatokkal szemben, s tiszteletben tartja a sajátjától eltérő eredményes módszereket.

 III. Pedagógus -gyerek, diák kapcsolat etikai normái

 Megfelelő környezet, légkör biztosításával elősegíti, hogy tanítványai tudják vállalni önmagukat. Megmutathassák tényleges tudásukat, képességeiket maximálisan továbbfejlesszék.

 A pedagógus viselkedését, tetteit, szavait a tanítványokért érzett felelősség hatja át.

 Gondoskodik arról, hogy a gondjaira bízott gyerekeket, tanítványait semmilyen hátrányos megkülönböztetés ne érje (képesség, vagyon, rang, vallás, bőrszín). Tiszteletben tartja Tanítványainak és szüleinek világnézetét.

 Saját intézményének növendékeit magán úton, külön díjazásért nem taníthatja.

 IV. Pedagógus-szülő kapcsolat etikai normái

 Az intézményes nevelés-oktatás kiszolgáltatott helyzetbe hozza a gyerekeket és a szülőket. ezzel a helyzettel soha nem élhet vissza! Munkája során partnernek kell tekintenie diákjait és azok szüleit. Nevelési tanácsaival segíti a gyerekek harmonikus személyiség fejlődését.

 Eredményes munkát csak a családdal összhangban érhet el. ezért segíti1ti a családokat hasznosítható, pontos információkkal, emberbaráti szeretettel.

 Nevelő-oktató munkája nyilvános, nem titkolhatja el sem az eredményeket, sem a kudarcokat, hibákat.

 Semmiféle előnyszerzésre nem használhatja fel a szülőkkel gyermekeik által létrejött kapcsolatot!

 V. Titoktartás etikai normái

 A pedagógus titoktartási kötelezettsége van mindazon információkra vonatkozóan, amelyek tanítványaival és azok hozzátartozóival kapcsolatosak. ezen információkat csak a gyermek érdekében tevékenykedő személynek vagy intézménynek adhatók át, megfelelő körültekintés és felelős döntés mellett.

 Az iskola életével kapcsolatos belső információk szolgálati titkot képeznek.

 

 

Elfogadta a BPK (a MAPE jogelődje) Közgyűlése 1995. december 7-én.