Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Magyarországi Pedagógusok Egyesülete
ALAPSZABÁLY
 

I. Általános rendelkezések

 

  1. A szervezet neve: Magyarországi Pedagógusok Egyesülete (röviden: MAPE).

Székhelye: Budapest 1048 Külső Szilágyi út 112. V./19.

2. A Magyarországi Pedagógusok Egyesülete az ország területén élő, dolgozó pedagógusok szakmai érdekeit képviselő szervezet.

     3.    Célja a nevelő-oktató munka színvonalának emelése, a pedagógusok fokozott megbecsülése. Ennek érdekében:

a. ellátja a tagok szakmai érdekeinek képviseletét

b. előmozdítja a pedagógus tevékenység társadalmi megbecsülésének, erkölcsi és anyagi elismerésének helyreállítását.

c. megőrzi és ápolja a pedagógus hagyományokat,

d. folyamatosan tájékoztatja a tagokat a hivatásgyakorláshoz szükséges szakmai, gazdasági, jogi eseményekről, és/vagy változásokról.

e. vállalja a pályakezdő pedagógusok szakmai és erkölcsi támogatását,

f. segíti a nyugdíjas pedagógusok szakmai tapasztalatainak hasznosítását.

 

II. A Magyarországi Pedagógusok Egyesülete tagjai

 

1. A Magyarországi Pedagógusok Egyesülete tagja lehet az a pedagógus, vagy más, oklevelet (képesítést) szerzett, de pedagógus munkakörben dolgozó személy, aki elfogadja a szervezet célját és az Alapszabályt, s ezt a belépési nyilatkozaton aláírásával igazolja.
A Magyarországi Pedagógusok Egyesülete tagja lehet oktatási-nevelési intézmény nevelőtestülete, pedagógus közössége is.

2. A Magyarországi Pedagógusok Egyesülete tagjai lehetnek aktívak és csendesek. Egy tag (egyéni, vagy nevelőtestületi) akkor aktív, ha tagdíjat fizet. Csendes taggá akkor válik, ha a tárgyév június 30-ig nem fizeti be a tagdíjat.
A tagfelvételről az Elnökség dönt.

3. A tagsági viszony megszűnhet kilépéssel, törléssel, kizárással, a tag halálával.
 Ki kell zárni azt a tagot, aki az Alapszabállyal ellentétes, a szervezet tagjaihoz méltatlan magatartást tanúsít. A kizárási eljárás rendjét az Etikai Szabályzat állapítja meg.

4. A Magyarországi Pedagógusok Egyesülete aktív tagja jogosult részt venni a szervezet tevékenységében, választhat és minden tisztségre megválasztható. Javaslattal, észrevétellel fordulhat a Magyarországi Pedagógusok Egyesülete minden szervezetéhez, tisztségviselőjéhez tájékozódni tevékenységükről. A nevelőtestületi tag választhat, javaslattal és észrevétellel élhet. Tagságán keresztül a nevelőtestületi tag tájékoztatást kap a szervezet tevékenységéről. A nevelőtestületi tag a Közgyűlésen egy szavazattal bír. A nevelőtestület bármely tagját felruházhatja szavazati joggal.

5. Magyarországi Pedagógusok Egyesülete tiszteletbeli tagja lehet az a személy, akit a közgyűlés megválaszt.

6. Magyarországi Pedagógusok Egyesületének lehet pártoló tagja.

 

III: A Közgyűlés

 

1: A Magyarországi Pedagógusok Egyesülete legfőbb szerve a Közgyűlés.

2: A Közgyűlés a szervezetet érintő minden kérdésben dönthet.

3: A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a: az Alapszabály elfogadása, illetve módosítása,

b: a Magyarországi Pedagógusok Egyesülete feloszlásának kimondása és döntés vagyona sorsáról,

c: az Elnök, alelnökök, Elnökség tagjainak megválasztása és visszahívása,

d: az Elnökség és a Bizottságok jelentéseinek megtárgyalása és elfogadása,

e: a tagdíj összegének meghatározása

f: a költségvetés elfogadása.

4: A Közgyűlés akkor határozatképes, ha az aktív tagok fele plusz egy fő jelen van.

5: Az a. és b. pontok esetében kétharmados, egyébként egyszerű szavazattöbbséggel határoz.

6: Határozatképtelenség esetén a Közgyűlést 30 napon belül újra össze kell hívni. A határozatképességhez ekkor már nem feltétel a tagok felének jelenléte, illetve véleménynyilvánítása..

7. A Közgyűlést az elnökség készíti elő és hívja össze. A Közgyűlés helyét és idejét és a javasolt döntések szövegét legalább 30 nappal előbb köteles közzétenni.

8. A Közgyűlést három évente össze kell hívni, de akkor is, ha a tagok 10%-a ezt kéri.

 

IV. Az Elnökség

 

1. Az Elnökség ügyintéző és képviseleti szerv, melynek nevében az Elnök, vagy az Elnökség megbízottja képviseli a magyarországi pedagógusokat.

2. Az Elnökség tagjai:

elnök

alelnökök (2 fő)

elnökségi tagok (létszámáról a közgyűlés dönt)

az állandó bizottságok elnökei

3. Az Elnökség tagjait és az Elnököt a Közgyűlés választja három év időtartamra. A tiszteletbeli elnök megbízatása több évig is szólhat.

4. Az Elnökség a Közgyűlések közötti időszakban irányítja a szervezet munkáját, gondoskodik a közgyűlési határozatok megvalósításáról, dönt mindazon ügyekben, amelyeket az Alapszabály nem utal más hatáskörbe.

5. Az Elnökség üléseit szükség szerint, de legalább évente kétszer az Elnök hívja össze. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Határozatképes akkor, ha tagjainak legalább fele jelen van.

6. Az Elnökség saját ügyrendet dolgoz ki.

 

V. Bizottságok

 

1. A Közgyűlés munkájának zökkenőmentes végzése érdekében bizottságot/bizottságokat hozhat létre.

2. A Számvizsgáló Bizottságot és az Etikai Bizottságot háromévente kell választani.

3. Az Etikai Bizottság az Elnökség kérésére és a tagok egyéni kérése alapján a vitás ügyeket kivizsgálja, s ennek alapján alakítja ki álláspontját.

4. A Számvizsgáló Bizottság feladata a pénzügyek és gazdálkodás ellenőrzése, felügyelete.

5. A bizottságok tevékenységükről rendszeresen beszámolnak az Elnökségnek, illetve a Közgyűlésnek.

 

VI. Vegyes és záró rendelkezések

 

1. Az Alapszabály által nem rögzített kérdésekben az egyesülési jogról szóló törvény, illetve az egyéb hatályos jogszabályok az irányadók.

2. A Magyarországi Pedagógusok Egyesületealapvetően a tagdíjakból, továbbá jogi és magánszemélyek hozzájárulásából, valamint támogatásokból származó jövedelmekből gazdálkodik. A Magyarországi Pedagógusok Egyesülete számlájának kezelését az Elnök és az Elnökség egy tagja intézi.

3.      A Magyarországi Pedagógusok Egyesülete egyéni és nevelőtestületi tagjainak éves tagdíjáról a Közgyűlés évente dönt.

4.      Személyi kérdésekben titkosan kell szavazni.

5. Megszűnik a Magyarországi Pedagógusok Egyesülete,

     - ha a közgyűlés a feloszlatást vagy más szervezettel való egyesülést titkos szavazással és kétharmados szótöbbséggel kimondja,

    - az arra jogosult állami szerv törvényes indokkal a szervezetet feloszlatja, vagy megszűnését megállapítja.

6. Magyarországi Pedagógusok Egyesülete politikai pártoktól független szervezet. Országgyűlési és önkormányzati képviselőt nem állít és nem támogat.

7. A Magyarországi Pedagógusok Egyesülete jogutódja a Budapesti Pedagógusok Szakmai Szervezetének.

8. Jelen Alapszabályt a 2008. október 2-i Közgyűlés elfogadta és ezzel hatályba lépett.

 

 

Budapest, 2008. október 2.