Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató

Magyarországi Pedagógusok Egyesülete

 

Érvényes: 2020. január

 

A Magyarországi Pedagógusok Egyesülete (a továbbiakban: MAPE) által végzett adatkezeléseket, és az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogait az alábbiakban foglaljuk össze.

 

1. Az adatkezelő megnevezése

Név: Magyarországi Pedagógusok Egyesülete

Cím: 1048. Budapest, Külső Szilágyi utca 112.

Adatkezelési koordinátor:

Tagok nyilvántartása: Somlyó Magdolna

Tevékenységek feladatainál: Megbízott elnökségi tag

E-mail cím: mapekapcsolat@gmail.com

Honlap: www.mape.eoldal.hu

 

2. Érintettek jogai

2.1 Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett kérelmére a MAPE tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. A MAPE a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes.

 

2.2 Helyesbítés joga

Az érintett kérelmére a MAPE helyesbíti az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

2.3 Törléshez való jog

A MAPE a személyes adatot az érintett kérelmére törli, ha:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, melyre gyűjtötték,

b) az érintett visszavonja a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen,

d) az adatkezelés jogellenes,

e) jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,

f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adattörlés korlátai:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása;

b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása;

c) népegészségügy területét érintő közérdek;

d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy e) jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme.

 

 

2.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de

az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett a tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapítást nyer, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az

Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

2.5 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződéses jogalapon alapult.

 

2.6 Tiltakozás joga

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása közérdeken alapul vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

 

2.7 Jogorvoslati jog

Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn. A NAIH elérhetőségei:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postai cím: 1530 Budapest, Pf. 5. tel. +36 (1)

391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ügyfélszolgálat@naih.hu.

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt

is megindítható.

 

3. Az adatkezelés biztonsági elvei

A MAPE a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető;

b) hitelessége és hitelesítése biztosított;

c) változatlansága igazolható;

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

A MAPE olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatok ellenmegfelelő védelmi szintet nyújt.

 

4. Adatkezelések

Az alábbiakban bemutatjuk, hogy a MAPE az egyes feladatainak ellátása során milyen személyes adatokat kezel, milyen célból és feltételekkel. Amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, úgy a hozzájárulás bármikor visszavonható az elérhetőségeinkre eljuttatott kérelemre. Az adatokat ilyenkor töröljük, kivéve, ha az adatkezelésnek más jogalapja is lehet (pl. számla adatainak számviteli törvény szerinti megőrzési ideje).

 

4.1 Tagok nyilvántartása

 

adatkezelés célja

tagok nyilvántartása

 

kezelt adatok köre

név, e-mail, foglalkozás, munkahely,

munkahelycíme, munkahely telefonszáma, lakáscím,

telefonszám

 

adatkezelés jogalapja

jogi kötelezettség teljesítése [(Ptk. 3:80. § i) pont]

 

adatkezelés időtartama

a tagság fennállása alatt, és azt követően 5 évig (a tagság megszűnését követően a név adatot őrizzük meg)

 

személyes adatok címzettjei

nincs

 

harmadik országba vagy nemzetközi

szervezet részére történő

adattovábbítás

 

nincs

 

 

 

A személyes adatok szolgáltatása a Ptk. 3:80. § i) pontján alapul, mely szerint az ügyvezetés feladata a tagság nyilvántartása. A személyes adatok megadásának elmulasztása – az ügy jellegétől függően – azzal járhat, hogy a jelentkező nem tud belépni a MAPE-be. A jelentkezési lapot a MAPE honlapján feltüntetett elérhetőségen keresztül lehet igényelni, mely kinyomtatható és kézzel kitölthető vagy a jelentkező saját gépére lementhető, géppel kitölthető, és kitöltést követően nyomtatható. A kinyomtatott jelentkezési lapot a jelentkezőnek saját kezűleg, kék tollal alá kell írnia. A jelentkezési lapot a MAPE adatkezelési koordinátorához kell eljuttatni papír alapon, postai úton vagy színes szkennelt formában e-mailben.

 

 

 

 

 

4.2 Szerződéses partnerek és kapcsolattartóik adatainak nyilvántartása

 

 

adatkezelés célja

szerződés teljesítése, kapcsolattartás a teljesítés

érdekében

 

kezelt adatok köre

természetes személy partner és kapcsolattartó esetén:

név, lakcím, e-mail, telefonszám

 

adatkezelés jogalapja

adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése

 

adatkezelés időtartama

a szerződés fennállása alatt, és azt követően is a számviteli törvény szerinti megőrzési ideig

 

személyes adatok címzettjei

nincs

 

harmadik országba vagy nemzetközi

szervezet részére történő

adattovábbítás

 

nincs

 

 

4.3 Konferencia-szervezés

 

adatkezelés célja

szakmai konferencia szervezése

kezelt adatok köre

név, beosztás, e-mail, telefon, munkahely neve, címe,

telefonszáma, e-mail címe

 

adatkezelés jogalapja

az érintett hozzájárulása

adatkezelés időtartama

A konferenciát követő naptári év vége. Számla kiállítása esetén a számviteli törvény szerinti megőrzési ideig.

 

személyes adatok címzettjei

nincs

 

harmadik országba vagy nemzetközi

szervezet részére történő

adattovábbítás

 

nincs

 

 

A személyes adatok szolgáltatásának alapja a konferenciára jelentkező önkéntes hozzájárulása. A személyes adatok megadásának elmulasztása – az ügy jellegétől függően – azzal járhat, hogy az érintett nem tud a konferenciára jelentkezni. A MAPE szerződést köt a konferencia szervezésében közreműködő intézménnyel, mely tartalmazza az adatkezelésre/adatfeldolgozásra vonatkozó rendelkezéseket is.

 

4.4. Honlap adatkezelése

Honlapunkon elérhető a MAPE- tagságot kérelmezés módja. Az ezzel kapcsolatos adatkezelésről ld. részletesen a „4.1. Tagok nyilvántartása” pontot.

 

5. Adatvédelmi incidensek kezelése

Az „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az adatvédelmi incidenst haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásszerzőst követő 72 órán belül főszabály szerint a MAPE elnöke bejelenti a NAIH-nak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. A bejelentéshez javasolt a NAIH honlapján elérhető nyomtatvány használata, mely tartalmazza a GDPR által a bejelentésre előírt követelményeket.